Regulamin programu lojalnościowego

§1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem programu "Kolekcjoner punktów" jest SGP Metal Trade spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do rejestru KRS, prowadzonego przez XI wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Krakowie numer KRS 0001068230, NIP: 9452282088, REGON: 526911409, z siedzibą w Krakowie przy ulicy Ludwika Pasteura 6a/5.

2. Program "Kolekcjoner punktów" rozpoczyna się w dniu 19.04.2021 i obowiązuje przez czas nieokreślony.

3. Program będzie miał zastosowanie wyłącznie do zakupów dokonanych bezpośrednio w sklepie internetowym www.srebrnamennica.pl. Zamówienia złożone za pomocą platform zewnętrznych oraz zamówienia mailowe i telefoniczne nie będą zaliczane do programu.

4. Celem programu "Kolekcjoner punktów" jest nagradzanie zakupów specjalnymi punktami. Punkty te Klient będzie mógł w dowolnym momencie wymienić na kod rabatowy uprawniający do zniżki na zakupy w sklepie internetowym www.srebrnamennica.pl

§2.Definicje

1. Produkt - zbiór dostępnych w sklepie przedmiotów, za zamówienie których klient może zostać nagrodzony punktami.

2. Klient - osoba fizyczna lub osoba prawna, uczestnicząca lub planująca uczestniczyć w programie "Kolekcjoner Punktów".

3. Program - program lojalnościowy pod nazwą "Kolekcjoner Punktów", którego organizatorem jest Srebrna Mennica. 

4. Regulamin - niniejszy regulamin Programu lojalnościowego "Kolekcjoner Punktów" oraz inne regulaminy Sklepu Internetowego,

5. Sklep internetowy – strona internetowa funkcjonująca pod adresem www.srebrnamennica.pl,

6. Konto/Konto Klienta - zarejestrowane przez użytkownika konto w sklepie internetowym www.srebrnamennica.pl służące do dokonywania zakupów.

§3.Uczestnictwo w Programie "Kolekcjoner Punktów"

1. Uczestnictwo w programie jest dobrowolne. 

2. Uczestnikiem programu może zostać każdy klient posiadający zarejestrowane konto klienta w sklepie internetowym www.srebrnamennica.pl. Uczestnikiem programu nie może być klient dokonujący zakupów w sklepie jako Gość.

3. Przystąpienie do Programu odbywa się poprzez akceptację jego Regulaminu, którą Klient może złożyć za pośrednictwem swojego zarejestrowanego Konta, po zalogowaniu się w sklepie internetowym www.srebrnamennica.pl.

§4. Warunki programu lojalnościowego "Kolekcjoner punktów"

1. Program lojalnościowy obowiązuje od dnia 19.04.2021 przez czas nieokreślony. Punkty zgromadzone w czasie obowiązywania programu Klient może wykorzystać do 1 miesiąca po zakończeniu Programu.

2. Każdy Klient biorący udział w Programie nagradzany będzie punktami, z tytułu zawieranych przez niego umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

3. Ilość przyznawanych punktów uzależniona jest od kategorii i wartości sprzedawanych Produktów. Szczegółowe informacje na temat ilości przyznawanych punktów znajdują się w opisie każdego Produktu objętego Programem.

4. Organizator może przyznać Klientowi dodatkowe punkty z tytułu:

zakupów dokonanych przez Klienta przed zapisaniem się do Programu

zamówień złożonych przed okresem obowiązywania Programu

akcji promocyjnych prowadzonych za pośrednictwem portali społecznościowych

5. Klientowi nie będą przysługiwały punkty w ramach Programu lojalnościowego, jeżeli w wyniku uzgodnień ze sprzedawcą doszło do indywidualnego ustalenia warunków lub ceny sprzedaży.

6. Klientowi nie będą przysługiwały punkty w ramach Programu jeżeli złożone zamówienie nie zostanie zrealizowane.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia danego produktu z Programu bez podania przyczyny.

§5. Wykorzystanie zebranych punktów

1. Klient ma możliwość wymiany zebranych punktów na kody rabatowe na kolejne zakupy w Sklepie. O wymianie Klient może zdecydować w dowolnym momencie.

2. Wartość kodu rabatowego wyliczana jest na podstawie ilości wymienionych przez Klienta punktów lojalnościowych. Obowiązuje przelicznik: 20 punktów = 1 złoty brutto rabatu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany przelicznika bez informowania o tym Uczestników Programu.

3. Klient może skorzystać z wymiany punktów na kody rabatowe przez okres do 1 miesiąca po zakończeniu obowiązywania Programu.

4. Zebrane punkty, ani kody rabatowe pochodzące z wymiany zebranych punktów nie mogą zostać wypłacone Klientowi w formie przelewu lub gotówki.

5. Program "Kolekcjoner Punktów" nie łączy się z innymi programami, rabatami ani wyprzedażami dostępnymi w Sklepie.

§6. Informacje dotyczące danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zasad niniejszego Regulaminu jest Organizator Programu. Powierzone dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w zakresie postanowień niniejszego punktu Regulaminu. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu przetwarzania danych znajdują się w naszej Polityce Prywatności.

2. Klientowi przysługuje prawo wglądu i kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, w szczególności zaś Klientowi przysługuje prawo do uzupełnienia, aktualizacji danych osobowych oraz wstrzymania zgody na ich przetwarzanie. W tym celu Klient powinien skontaktować się z Organizatorem mailowo, pod adresem kontakt@srebrnamennica.pl.

§7. Rezygnacja z udziału w Programie.

1. Klient ma prawo zrezygnować z udziału w Programie w dowolnym momencie i bez podania przyczyny. W tym celu Klient powinien skontaktować się z Organizatorem mailowo lub użyć odpowiedniej opcji rezygnacji w ramach posiadanego zarejestrowanego konta w Sklepie.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w terminie 30 dni od poinformowania o tym fakcie Uczestników Programu.

§8. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Programu, w tym dotyczące przyznania Punktów powinny być składane drogą mailową na adres Organizatora - kontakt@srebrnamennica.pl, z podaniem numeru zamówienia i dokładnym opisem sytuacji.

2. Organizator ustosunkuje się do złożonej reklamacji bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od jej prawidłowego złożenia przez Klienta.

§9. Postanowienia końcowe

1. Program funkcjonuje w oparciu o przepisy prawa polskiego.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, pod warunkiem stosownego powiadomienia o tym wszystkich Uczestników (zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego). Zmiana Regulaminu nie będzie mieć wpływu na transakcje zawarte przed jej wprowadzeniem i przyznane w ich wyniku Klientowi punkty.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

Loading...