Regulamin sklepu internetowego

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Srebrna Mennica, dostępny pod adresem internetowym www.srebrnamennica.pl, prowadzony jest przez SGP Metal Trade spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisaną do rejestru KRS, prowadzonego przez XI wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Krakowie, pod numerem KRS 0001068230, NIP: 9452282088, REGON: 526911409. Adres siedziby firmy: Ul. Pasteura 6a/5, 31-221, Kraków.
 1. Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla Konsumentów oraz Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

 

§ 2

Definicje

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 1. Sprzedawca – SGP Metal Trade spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do rejestru KRS, prowadzonego przez XI wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Krakowie, pod numerem KRS 0001068230, NIP: 9452282088, REGON: 526911409. Adres siedziby firmy: Ul. Pasteura 6a/5, 31-221, Kraków.
 1. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 1. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 1. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.srebrnamennica.pl.
 1. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 1. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 1. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 1. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 1. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 1. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 1. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 1. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 1. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@srebrnamennica.pl
 1. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 664 253 104
 1. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 75 1090 2590 0000 0001 5628 6987
 1. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 1. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni robo w godzinach 9:00 – 17:00.

 

 

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari.
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies

 

 

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 1.  Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 1. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 1. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

 

 

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:
 • Dla osób fizycznych: imię, nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej (e-mail),
 • Dla przedsiębiorców: NIP, nazwa firmy, adres, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej (e-mail),
 1. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 1. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 1. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w § 3.

 

 

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
 1. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 1. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 1. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 1. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 

 

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  1. Odbiór osobisty,
  2. Przesyłka kurierska,
  3. Paczkomaty InPost
 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. Płatność elektroniczna (Payu, dotPay, Przelewy24, karta płatnicza),
  2. Płatność przelewem tradycyjnym na konto Sprzedawcy,
 2. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

 

 

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą wysłania do Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za niedostarczenie do Klienta niniejszej wiadomości e-mail.
 3. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności za zakupione Przedmioty w ciągu 24 godzin od daty i godziny, w której doszło do złożenia Zamówienia w Sklepie Sprzedawcy. Jeżeli zamówienie zostanie opłacone po wskazanym wyżej terminie, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do rekalkulacji ceny zakupionych Przedmiotów, jeżeli w międzyczasie doszło do znaczącej zmiany kursowej. W przypadku konieczności rekalkulacji ceny zakupionych Przedmiotów Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta na temat zaktualizowanej wartości zakupionych Przedmiotów. Klient zobowiązany jest w ciągu 24 godzin powiadomić Sprzedawcę o akceptacji ceny po rekalkulacji, bądź odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Akceptacja nowej ceny wiążę się z obowiązkiem dopłaty różnicy pomiędzy wartością początkową Zamówienia, a ceną po rekalkulacji. Brak odpowiedzi klienta w ciągu 24 godzin, traktowany będzie jako odstąpienie od Umowy Sprzedaży.
 1. Wysyłka zamówionych produktów nastąpi:
 • W ciągu 24 godzin, jeżeli zamówiony produkt oznaczony został w Sklepie symbolem „Wysyłka 24h”,
 • W innym terminie, określonym w opisie danego produktu,
 • W przypadku zakupu przez Klienta Produktów z różnymi terminami dostępności, wszystkie zakupione przedmioty wysłane zostaną w jednej przesyłce, w terminie właściwym dla Produktu z najdłuższym terminem dostępności.
 1. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 2. Dostawa Produktów odbywa się na terenie Polski. Sprzedawca wyraża zgodę na wysyłkę zagraniczną, po wcześniejszej indywidualnej kalkulacji kosztów dostawy.
 3. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 4. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Do każdego zakupu Sprzedawca zobowiązuje się wydać dokument sprzedaży: paragon fiskalny, fakturę VAT lub fakturę VAT marża.
 6. Jeżeli Klient odmówi odbioru przesyłki Sprzedawca będzie miał prawo obciążyć Klienta kosztami związanymi z przesyłką zwrotną do nadawcy. W przypadku powrotu przesyłki do siedziby firmy, Sprzedawca podejmie próbę skontaktowania się z klientem w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Klientem w ciągu 3 dni od daty powrotu przesyłki do siedziby firmy, Sprzedawca uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 7. Sprzedawca zastrzega, że w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych problemów z dostępnością Produktów u dostawców Sprzedawcy, termin realizacji zamówienia Klienta może zostać wydłużony. Sprzedawca zobowiązuje się do  poinformowania Klienta drogą mailową lub telefoniczną o wystąpieniu takiej sytuacji tak szybko jak będzie to możliwe.
 8. Zmiana terminu realizacji zamówienia wynikająca z czynników niezależnych od sprzedawcy (jak np. opóźnienie w dostawie do magazynu sprzedawcy, opóźnienia produkcyjne itp.) nie stanowi podstawy do odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Klienta, chyba że Strony Umowy zgodnie postanowią inaczej.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia z przyczyn od niego niezależnych, jak np. przedłużająca się niedostępność produktów u dostawców Sprzedawcy, przerwanie bądź zakończenie produkcji danej kolekcji itp. W takiej sytuacji Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu wszelkich wpłaconych przez Klienta środków w terminie 7 dni od daty stwierdzenia braku możliwości realizacji Zamówienia i poinformowania o tym klienta.

 

 

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może, bez podania przyczyny odstąpić od Umowy w terminie 14 dni. Prawo odstąpienia do umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Oznacza to, że Konsument nie może odstąpić od umowy, w drodze której nabył od Sprzedawcy produkty wykonane ze srebra i innych metali szlachetnych.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty na adres siedziby firmy Sprzedawcy, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy. 
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. Skutki odstąpienia od Umowy:
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 9. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.
 11. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w § 1 niniejszego Regulaminu niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 12. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 13. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 14. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

 

§ 11

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.
 3. W celu zgłoszenia reklamacji Klient zobowiązany jest dostarczyć Sprzedawcy zakupiony Produkt wraz z dowodem zakupu oraz opisem zgłaszanej reklamacji. Opis zgłaszanej reklamacji może zostać dostarczony w formie elektronicznej lub tradycyjnej, pocztą na adres siedziby Sprzedawcy. Koszt dostarczenia Produktu do siedziby Sprzedawcy pokrywa Klient.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do przesłanej reklamacji w terminie 7 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego, to jest zakupionego Produktu, wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji. Odpowiedź zostanie udzielona Klientowi w formie elektronicznej lub pisemnej.
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego, Sprzedawca dokona nieodpłatnej naprawy bądź wymiany zakupionego Produktu na inny, pełnowartościowy. Jeżeli naprawa bądź wymiana Produktu nie będą możliwe lub okażą się nieopłacalne Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu wpłaconych przez Klienta środków w terminie 14 dni od momentu stwierdzenia zasadności reklamacji.

 

 

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php  
 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 4. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

 

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych w Sklepie internetowym zostały szczegółowo przedstawione w Polityce Prywatności.

 

 

§ 14

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Kupując Produkty w Sklepie Internetowym Sprzedawcy, Klient ponosi wyłączne ryzyko podejmowanych przez siebie decyzji inwestycyjnych. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu oraz przedstawiane przez Sprzedawcę nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715 z późn. zm.).
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Regulamin programu lojalnościowego 

§1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem programu "Kolekcjoner punktów" jest SGP Metal Trade spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisaną do rejestru KRS, prowadzonego przez XI wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Krakowie, pod numerem KRS 0001068230, NIP: 9452282088, REGON: 526911409. Adres siedziby firmy: Ul. Pasteura 6a/5, 31-221, Kraków.

1.2. Program "Kolekcjoner punktów" rozpoczyna się w dniu 19.04.2021 i obowiązuje przez czas nieokreślony.

1.3. Program będzie miał zastosowanie wyłącznie do zakupów dokonanych bezpośrednio w sklepie internetowym www.srebrnamennica.pl. Zamówienia złożone za pomocą platform zewnętrznych oraz zamówienia mailowe i telefoniczne nie będą zaliczane do programu.

1.4. Celem programu "Kolekcjoner punktów" jest nagradzanie zakupów specjalnymi punktami. Punkty te Klient będzie mógł w dowolnym momencie wymienić na kod rabatowy uprawniający do zniżki na zakupy w sklepie internetowym www.srebrnamennica.pl

§2. Definicje

2.1. Produkt - zbiór dostępnych w sklepie przedmiotów, za zamówienie których klient może zostać nagrodzony punktami.

2.2. Klient - osoba fizyczna lub osoba prawna, uczestnicząca lub planująca uczestniczyć w programie "Kolekcjoner Punktów".

2.3. Program - program lojalnościowy pod nazwą "Kolekcjoner Punktów", którego organizatorem jest Srebrna Mennica. 

2.4. Regulamin - niniejszy regulamin Programu lojalnościowego "Kolekcjoner Punktów".

2.5. Sklep - sklep internetowy funkcjonujący pod adresem www.srebrnamennica.pl

2.6. Konto/Konto Klienta - zarejestrowane przez użytkownika konto w sklepie internetowym www.srebrnamennica.pl służące do dokonywania zakupów.

§3. Uczestnictwo w Programie "Kolekcjoner Punktów"

3.1. Uczestnictwo w programie jest dobrowolne.

3.2. Uczestnikiem programu może zostać każdy klient posiadający zarejestrowane konto klienta w sklepie internetowym www.srebrnamennica.pl. Uczestnikiem programu nie może być klient dokonujący zakupów w sklepie jako Gość.

3.3. Przystąpienie do Programu odbywa się poprzez akceptację jego Regulaminu, którą Klient może złożyć za pośrednictwem swojego zarejestrowanego Konta, po zalogowaniu się w sklepie internetowym www.srebrnamennica.pl.

§4. Warunki programu lojalnościowego "Kolekcjoner punktów"

4.1. Program lojalnościowy obowiązuje od dnia 19.04.2021 przez czas nieokreślony. Punkty zgromadzone w czasie obowiązywania programu Klient może wykorzystać do 1 miesiąca po zakończeniu Programu.

4.2. Każdy Klient biorący udział w Programie nagradzany będzie punktami, z tytułu zawieranych przez niego umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

4.3. Ilość przyznawanych punktów uzależniona jest od kategorii i wartości sprzedawanych Produktów. Szczegółowe informacje na temat ilości przyznawanych punktów znajdują się w opisie każdego Produktu objętego Programem.

4.4. Organizator może przyznać Klientowi dodatkowe punkty z tytułu:

a. zamówień złożonych przed okresem obowiązywania Programu

b. akcji promocyjnej prowadzonej za pośrednictwem portali społecznościowych

c. napisanie recenzji Produktu w sklepie internetowym

4.5. Klientowi nie będą przysługiwały punkty w ramach Programu lojalnościowego, jeżeli w wyniku uzgodnień ze sprzedawcą doszło do indywidualnego ustalenia warunków lub ceny sprzedaży.

4.6. Klientowi nie będą przysługiwały punkty w ramach Programu jeżeli złożone zamówienie nie zostanie zrealizowane.

4.7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia danego produktu z Programu bez podania przyczyny.

§5. Wykorzystanie zebranych punktów

5.1. Klient ma możliwość wymiany zebranych punktów na kody rabatowe na kolejne zakupy w Sklepie. O wymianie Klient może zdecydować w dowolnym momencie.

5.2. Klient może skorzystać z wymiany punktów na kody rabatowe przez okres do 1 miesiąca po zakończeniu obowiązywania Programu. Wartość kodu rabatowego wyliczana jest na podstawie ilości wymienionych przez Klienta punktów lojalnościowych. Obowiązuje przelicznik: 20 punktów = 1 złoty brutto rabatu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany przelicznika bez informowania o tym Uczestników Programu.

5.3. Zebrane punkty, ani kody rabatowe pochodzące z wymiany zebranych punktów nie mogą zostać wypłacone Klientowi w formie przelewu lub gotówki.

5.4. Program "Kolekcjoner Punktów" nie łączy się z innymi programami, rabatami ani wyprzedażami dostępnymi w Sklepie.

§6. Informacje dotyczące danych osobowych.

6.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zasad niniejszego Regulaminu jest Organizator Programu. Powierzone dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w zakresie postanowień niniejszego punktu Regulaminu.

6.2. Klientowi przysługuje prawo wglądu i kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, w szczególności zaś Klientowi przysługuje prawo do uzupełnienia, aktualizacji danych osobowych oraz wstrzymania zgody na ich przetwarzanie. W tym celu Klient powinien skontaktować się z Organizatorem mailowo, pod adresem kontakt@srebrnamennica.pl.

§7. Rezygnacja z udziału w Programie.

7.1. Klient ma prawo zrezygnować z udziału w Programie w dowolnym momencie i bez podania przyczyny. W tym celu Klient powinien skontaktować się z Organizatorem mailowo lub użyć odpowiedniej opcji rezygnacji w ramach posiadanego zarejestrowanego konta w Sklepie.

7.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w terminie 30 dni od poinformowania o tym fakcie Uczestników Programu.

§8. Reklamacje

8.1. Reklamacje dotyczące Programu, w tym dotyczące przyznania Punktów powinny być składane drogą mailową na adres Organizatora - kontakt@srebrnamennica.pl, z podaniem numeru zamówienia i dokładnym opisem sytuacji.

8.2. Organizator ustosunkuje się do złożonej reklamacji bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od jej prawidłowego złożenia przez Klienta.

§9. Postanowienia końcowe

9.1. Program funkcjonuje w oparciu o przepisy prawa polskiego.

9.2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, pod warunkiem stosownego powiadomienia o tym wszystkich Uczestników (zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego). Zmiana Regulaminu nie będzie mieć wpływu na transakcje zawarte przed jej wprowadzeniem i przyznane w ich wyniku Klientowi punkty.

9.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

Koszyk

Wróć do sklepu

Koszyk jest pusty.

 

Najczęściej wyszukiwane przez naszych Klientów:

Konto

Zaloguj się

Zaloguj się

Brak konta?
Utwórz konto